Home

Gallsyrabindande läkemedel

 1. stone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet. Om du har tagit för stor mängd av Ezetimib Actavis Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet a
 2. stone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet
 3. Cholsyra används hos personer med gallsyrabindande störningar. Innan detta läkemedel. För att se till cholsyra är säkert för dig, berätta för din läkare om du har: Det är inte känt om cholsyra kommer att skada fostret. Om du är gravid, kan ditt namn vara noterade på en graviditet registret
 4. det gallsyrabindande läkemedlet. Om du har tagit för stor mängd av Ezetimib Medical Valley Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhuseller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning
 5. nehållets volym och ger avföringen normal konsistens. Här hittar du Laktulos, Inolaxol och Movicol
 6. Dessa besvär är ofta övergående efter några månader till ett år. För att testa om diarreerna orsakas av gallan kan man prova att ta ett pulver med gallsyrabindande läkemedel och se om det blir bättre. Om det inte blir bättre kanske tarmproblemen har en annan orsak och bör utredas av en mag-tarmspecialist
 7. er, vilka därför ska kontrolleras vid mångårig behandling. Dospulver Questran® (kolestyra

Simvastatin Sandoz - FASS Allmänhe

Ett flertal läkemedel kan interagera med sta-tiner och öka risken för bl.a. rhabdomyolys. Detta gäller främst läkemedel som påverkar cytokrom P450 som t.ex. amiodaron, fibrater, ciklosporin, erytromycin och ticagrelor. Risken för interaktion är störst hos äldre patienter eller patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion Här kan du bläddra bland läkemedel på Fass. Klicka på bokstäverna till höger så visas alla läkemedel som börjar på respektive bokstav. Observera att inga parallellimporterade läkemedel, avregistrerade läkemedel eller extemporeläkemedel ingår i denna lista. Veterinärmedicinska. Patienter som står på gallsyrabindande läkemedel under lång tid kan drabbas av brist på fettlösliga vitaminer, vilket alltså ska kontrolleras vid mångårig behandling. • Vid kolikartade buksmärtor kan antikolinergika prövas, i första hand i form av Papaverin®, 2-3 tabletter tillfälligt Om din läkare har ordinerat Simvastatin Bluefish tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller gallsyrabindande läkemedel, bör du ta Simvastatin Bluefish åtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet. Om du har tagit för stor mängd av Simvastatin Bluefis Om din läkare har ordinerat Simvastatin Stada tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller gallsyrabindande läkemedel, bör du ta Simvastatin Stada åtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet

Cholsyra - medikament

 1. stone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet. Om du har tagit för stor mängd av Zocord Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av missta
 2. gallsyrabindande läkemedlet. Om du har tagitläkare,för stor mängd av Ezetimib Stada Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har glömt att ta Ezetimib Stad
 3. stone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet. Om du har tagit för stor mängd av Simvastatin Sando

Tarmreglerande apotea

Fråga: Problem med diarré efter galloperatio

Gallsyrabindande hartser , även kallad gallsyresekvestranter , är en typ av läkemedel som kan användas tillsammans med statiner mot högt kolesterol . Harts fästa sig till kolesterol - lastat gallsyror som finns i tarmarna . De har passerat ut ur kroppen via avföringen Om din läkare har ordinerat Ezetimib Actavis tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller det aktiva innehållsämnet kolestyramin eller något annat gallsyrabindande läkemedel, bör du ta Ezetimib Actavis åtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet Idag finns i Sverige fyra klasser av lipidsänkande läkemedel registrerade: statiner, fibrater, kolesterolabsorptionshämmare och gallsyrabindande medel. För statiner finns en massiv dokumentation avseende kardiovaskulär prevention, såväl primär- som sekundärprevention Contextual translation of gallsyrabindande into English. Human translations with examples: bile acid resin

Om din läkare har ordinerat Zocord tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller gallsyrabindande läkemedel, bör du ta Zocordåtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet. Om du har tagit för stor mängd av Zocor Om din läkare har ordinerat Simvastatin Ranbaxy tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller gallsyrabindande läkemedel, bör du ta Simvastatin Ranbaxy åtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet. Om du har använt för stor mängd Simvastatin Ranbaxy

Mag-tarmbesvär - RCC Kunskapsbanke

Läkemedel A-Ö - FASS Allmänhe

Gallsyrabindande Resins Gallsyrabindande hartser arbetar inne i tarmarna att binda med galla från levern, vilket förhindrar den från att återföras till blodomloppet. Eftersom galla är i första hand består av kolesterol, dessa läkemedel hjälper bryter ned det från kroppen. Biverkningar inkluderar gas, förstoppning och magbesvär Atozet 10 mg/10 mg Filmdragerad tablett - Atorvastatin och ezetimib - - - Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 30 x 1 tabletter (endos); Blister, 45 x 1 tabletter (endos); Blister, 100 tablette Andra läkemedel och OCALIVA. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du ska i synnerhet tala om för din läkare om du tar så kallade gallsyrabindande resiner (kolestyramin, kolestipol, kolesevelam).

lipidsänkande läkemedel. lipiʹdsänkande läkemedel, läkemedel som kan sänka fetthalten i blodet (se blodlipider). Gallsyrabindande medel ökar utsöndringen av kolesterol via lever (19 av 130 ord Gallsyrabindande resiner: Då samtidig behandling med gallsyrabindande resiner kan minska biotillgängligheten för sura läkemedel såsom nikotinsyra, bör intag av Trevaclyn ske antingen >1 timme före eller >4 timmar efter intag av gallsyrabindande resiner

behandlingsmöjligheter inkluderar tillägg av gallsyrabindande resiner eller antihistaminer, minskning av dosen, minskad doseringsfrekvens och/eller tillfälligt uppehåll i doseringen (se avsnitten 4.2 och 4.8). 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktione Läkemedlet finns som standardtablett och som tablett för långsiktig lindring innehållande den maximala dagliga dosen. Fluvastatin kan interagera med följande: ciklosporin, fibrater som gemfibrozil, nikotin, gallsyrabindande läkemedel, flukonazol, rifampicin, fenytoin, antikoagulantia som warfarin, glibenklamid eller kolkicin gallsyrabindande läkemedel som hjälper din kropp att använda extra kolesterol för att producera gallan; kolesterolabsorptionshämmare för att förhindra att dina tunntarmen absorberar kolesterol och frigör det i blodbanan Behandling med läkemedel kan inledas samtidigt med diet och motion. Vid behov kan dosjustering göras enligt ovan. Annan samtidig behandling. Simvastatin är effektivt ensamt eller i kombination med gallsyrabindande resiner. Dosering bör ske antingen > 2 timmar före eller > 4 timmar efter administrering av en gallsyrabindande resin Din läkare kan ordinera andra läkemedel som gallsyrabindande hartser eller antihistaminer, eller tillfälligt stoppa / justera din dos av läkemedel för att hantera vissa biverkningar. Prata med din läkare om riskerna och fördelarna med att ta detta läkemedel. En mycket allvarlig allergisk reaktion på detta läkemedel är sällsynt

Läkemedel som syftar till att lindra symtomen och bromsa utvecklingen av sjukdomen kan användas. [nadata.opsana.com] Klåda Antihistaminer har sämre effekt vid cholestatisk klåda än vid andra typer av klåda. Tänkbara behandlingar innefattar tillägg av gallsyrabindande resiner eller antihistaminer Ezetimib Sandoz är ett läkemedel som används för att sänka förhöjda blodnivåer av kolesterol. Ezetimib Sandoz sänker blodnivåerna av totalkolesterol, det onda kolesterolet (LDL-kolesterol) och en typ av blodfetter som kallas triglycerider. Ezetimib Sandoz ökar dessutom nivåerna av det goda kolesterolet (HDL-kolesterol)

Ezetimibe Teva är ett läkemedel som används för att sänka förhöjda blod nivåer av kolesterol. Ezetimibe Teva sänker blodnivåerna av totalkolesterol, det onda kolesterolet (LDL-kolesterol) och en typ av blodfetter som kallas triglycerider. Ezetimibe Teva ökar dessutom nivåerna av det goda kolesterolet (HDL‑kolesterol) Zocor är ett läkemedel som används för att sänka nivåerna av totalkolesterol och ont kolesterol (LDL-kolesterol) i blodet, samt nivåerna av blodfetter, så kallade triglycerider. Zocor ökar dessutom nivåerna av gott kolesterol (HDL-kolesterol) i blodet. Zocor tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner Behandling med läkemedel kan inledas samtidigt med diet och motion. Vid behov kan dosjustering göras enligt ovan. Annan samtidig behandling. Simvastatin är effektivt ensamt eller i kombination med gallsyrabindande resiner. Dosering bör ske antingen 2 timmar före eller 4 timmar efter administrering av gallsyrabindande resiner

Simvastatin Bluefish - FASS Allmänhe

ensam eller i kombination med andra läkemedel, såsom HMG-CoA-hämmare (statiner) eller gallsyrabindande hartser; för att minska risken för en annan hjärtinfarkt hos patienter med högt kolesterol som har haft hjärtinfarkt Detta läkemedel kommer som ett pulver med doser mätt av scoopful (med hjälp av den levererade scoopen) eller i individuella dospaket. Ta inte din dos i torrpulverformen. Blanda medicinen i minst 2 till 6 ounces (60 till 180 ml) vätska (som vatten, mjölk, fruktjuice), rör om helt och drick genast Preparatinformation - Simvastatin Bluefish, Filmdragerad tablett 40 mg (Rosa, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter med A präglat på ena sidan och 03 på den andra sidan. 10,0 x 10,0 mm.) | Läkemedelsboke Simvastatin Krka innehåller den aktiva substansen simvastatin. Simvastatin Krka är ett läkemedel som används för att sänka nivåerna av totalkolesterol i blodet, det onda kolesterolet (LDL‑kolesterol) och blodfetter, så kallade triglycerider. Simvastatin Krka ökar dessutom nivåerna av det goda kolesterolet (HDL‑kolesterol) Andra läkemedel och Ezetimib Krka. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala särskilt om för din läkare om du tar läkemedel med något av följande aktiva innehållsämnen: ciklosporin (används ofta av organtransplanterade patienter

Gallsyrabindande resiner. Biotillgängligheten för gemfibrozil kan reduceras vid samtidig tillförsel av resiner som kolestipol. De båda produkterna bör ges med minst två timmars mellanrum. Kolkicin. Paranova Läkemedel AB; Lopid Kapsel hård 300 mg Omnia Läkemedel A Simvastatin Stada tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner. Kolesterol är ett av flera fetter som finns i ditt blod. Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-kolesterol. LDL‑kolesterol kallas ofta det onda kolesterolet eftersom det orsakar fettinlagring i dina kärlväggar och bildar plack Om din läkare har ordinerat Simvastatin Stada tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller gallsyrabindande läkemedel, surfplatta eller mobiltelefon. Byt gärna ut nattcremen mot en närande sovmask några gånger i veckan för extra omvårdnad, och därför inte har några bokade tider på en mottagning under behandlingen lipidsänkande läkemedel. Materialet avser oktober månad 2005. Ordinationerna på delade tabletter och dospåsar sorterades in i olika grupper med avseende på ålder, kön samt Gallsyrabindande resiner så som kolestyramin och kolestipol bryter det enterohepatisk Läkemedel som syftar till att lindra symtomen och bromsa utvecklingen av sjukdomen kan användas. [nadata.opsana.com] Hela kroppssystemet. Utmattning. PBC är oftast diagnostiserad hos personer som inte uppvisar Tänkbara behandlingar innefattar tillägg av gallsyrabindande resiner eller antihistaminer

Köp Simvastatin STADA Filmdragerad tablett 40 mg

Contextual translation of gallsyrabindare into English. Human translations with examples: bile acid resin Ingen dosjustering av samtidig UDCA-behandling behövs för patienter som ges obeticholsyra.Behandling och dosjustering vid biverkan i form av svår klåda: Tänkbara behandlingar innefattar tillägg av gallsyrabindande resiner eller antihistaminer. [lakemedelsverket.se] Behandling Syftet med behandlingen är att lindra symtomen och att bromsa sjukdomsutvecklingen läkemedel så kallade statiner eller fibrater • du eller någon nära släkting har en ärftlig muskelsjukdom. Användning av andra läkemedel Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel. Att ta Zocord tillsammans med något av dessa läkemedel kan öka risken för muskelbesvär (viss Global Kolesterolsänkande läkemedel Market Report 2021 är utvecklad efter omfattande analys av olika Betydande marknadsfaktorer som möjligheter på marknaden, marknadsutveckling, marknads utmaningar Marknadens storlek. Gallsyrabindande hartser Kolesterolabsorptionsinhibitor

bile acid translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Om du också tar vissa läkemedel för att sänka kolesterolet (gallsyrabindande hartser som kolestyramin eller colestipol), ta propranolol minst en timme före eller minst 4 timmar efter dessa mediciner. Bieffekter (Köp Inderal online | Köp Inderal online | Beställ Inderal online-köp generisk Inderal-Köp Inderal online utan recept Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra

HDL är känt som bra kolesterol eftersom det transporterar kolesterol till din lever som utvisas från din kropp. HDL hjälper till att rensa din kropp med överflödigt kolesterol så att det är mindre troligt att det hamnar i dina artärer Vid misstanke om gallsyramalabsorption kan gallsyrabindande läkemedel provas, i första hand i tablettform för bäst följsamhet. Behandlingsförslag ges i Vägledning för bäckencancerrehabilitering. P.g.a. den snabba tarmpassagen kan det uppstå en relativ pankreasenzymbrist i tarmen Exempel på läkemedel som kan bidra till att minska kolesterolnivån inkluderar: Gallsyrasekvestranter. Dessa läkemedel hjälper kroppen att bli av med låg densitet lipoprotein (LDL) eller dåligt kolesterol. De är också kända som gallsyrabindande hartser. Exempel inkluderar: kolestyramin (Questran) colesevelam hydrochloride (Welchol Läkemedel; Ursodeoxcholic acid introduktion Ursodeoxycholic acid är ett preparat som används för att behandla små gallsten som innehåller kolesterol (gallstenI Tyskland lider omkring 15 till 20% av människor av gallstensjukdom. Kvinnor drabbas oftare än män Dessa läkemedel innefattar atorvastatin (Lipitor), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev), pravastatin (Pravachol) och rosuvastatin (Crestor). Gallsyrabindande hartser tvingar din lever att använda mer kolesterol för att producera matsmältningsämnen som kallas gallsyror. Detta lämnar mindre kolesterol i ditt blod

Köp Simvastatin Sandoz Filmdragerad tablett 10 mg

Exempel på läkemedel som kan bidra till att minska dina kolesterolnivåer är: Gallsyra-sekvestranter. Dessa läkemedel hjälper kroppen att bli av med lågdensitetslipoprotein (LDL), eller dåligt? kolesterol. De är också kända som gallsyrabindande hartser. Exempel är: kolestyramin (Questran) colesevelamhydroklorid (Welchol Gallsyra i avföringen från katter med IBD eller mag-tarm Probion Clinica mjölksyratabletter 150 st. EP1140190B1 - Combinaisons d'inhibiteurs du transport ileal. Niacin (Niaspan, Niacor) är ett oralt läkemedel huvudsakligen används för att sänka kolesterolnivåerna. Lär dig mer om biverkningar, varningar, dosering och mycket mer

Pravastatin Teva - FASS Allmänhe

Andra typer av läkemedel som kan förskrivas inkluderar selektiva kolesterolabsorptionshämmare, hartser (även känd som gallsyrasekvestrerande eller gallsyrabindande läkemedel) och lipidsänkande behandlingar såsom fibrater, niacin och omega-3. Kolesterolbehandling: kosttillskott Läkemedel för att sänka kolesterolet. Flera receptbelagda läkemedel kan sänka kolesterolet. De inkluderar: Statiner. Medan flera läkemedel kan sänka kolesterolet, är statiner den enda klass av läkemedel som vetenskapen har visat kan sänka kolesterolet och minska risken för hjärtinfarkt och stroke. De är säkra för de flesta Blandad hyperlipidemi är ett ärftligt tillstånd som orsakar höga lipidnivåer. Lär dig om riskfaktorer, behandlingar och mer Andra läkemedel som bidrar till sänkt kolesterol är gallsyrabindande resiner, ezetimib, nikotinsyra och fibrater. Komplikationer. Möjliga komplikationer av FH inkluderar: hjärtattack (i ung. Köpa Ezedoc Ezedoc - Zetia Allmänt Ezedoc är en del av en klass av läkemedel som kallas kolesterol absorption hämmare. Det fungerar genom att minska mängden kolesterol kroppen absorberar från din kost. Minska kolesterol kan hjälpa till att förebygga stroke och hjärtinfarkt

Cholbam - medikament

behandlats med det gallsyrabindande preparatet kolestyramin - En konsensusgrupp inom National Institute of Health deklarerar sänkning av blodkolesterol Denna kartell består av läkemedelsföretag som erbjuder kolesterolsänkande läkemedel och tillverkare av livsmedel med lågt fettinnehåll,. I studien fann vi att användningen av statiner, men inte andra kolesterolsänkande läkemedel (fibrer, gallsyrabindande hartser eller akipimox) är associerad med minskad risk för avancerad prostatacancer på dosberoende sätt, medan den totala risken för prostatacancer var Påverkas inte hos användare av kolesterolsänkande läkemedel Köpa Ezetrol Ezetrol - Zetia Allmänt Ezetrol är en del av en klass av läkemedel som kallas kolesterol absorption hämmare. Det fungerar genom att minska mängden kolesterol kroppen absorberar från din kost. Minska kolesterol kan hjälpa till att förebygga stroke och hjärtinfarkt

Understödjande vård, omvårdnad och rehabilitering - RCC

Statiner är receptbelagda läkemedel avsedda att sänka kolesterol. Statiner fungerar genom att hämma ett enzym som behövs för att producera kolesterol i levern. Utan hjälp av det enzymet kan din kropp inte omvandla fettet du konsumerar i kolesterol Exempel på gallsyrabindande hartser innefattar: kolestyramin (Locholest, Prevalite och Questran) colesevelam (Welchol) colestipol (Colestid) Personer med lever- eller gallblåsproblem bör undvika att använda dessa mediciner . Liksom alla läkemedel har PCSK9-hämmare emellertid sina nackdelar

Crestor vs Lipitor jämförelse. Det finns mycket liten skillnad i de statiska egenskaperna hos statiner Crestor (rosuvastatin) och Lipitor (atorvastatin). En icke-medicinsk faktor att överväga är det faktum att Lipitors patent löpte ut i november 2011, vilket gör det cirka 80% billigare än C. rabindande läkemedel (kolestyramin), bulkmedel eller lopera-mid används för att minska antalet diarréer. Även 5-aminosali- Behandling med gallsyrabindande mediciner, 5-aminosali-cylsyra och steroider hade osäker effekt på symtomen, varför azatioprin prövades Alla behöver vitamin B-12, och de flesta människor får tillräckligt genom sin diet. Läs om biverkningar av att ta för mycket Snabbt sänka kolesterol. Det snabbaste sättet att sänka ditt kolesterol är genom en kombination av livsstilsjusteringar, kostförändringar och, om din läkare finner det nödvändigt, eventuellt läkemedel

gallsyrabindande hartser, såsom: kolestyramin (Prevalite) colesevelam (WelChol) kolestipol Kolestid) kolesterolabsorptionshämmare, såsom ezetimib (Zetia) injicerbara läkemedel, såsom alirocumab (Praluent) eller evolocumab (Repatha) fibrer, som fenofibrat (fenoglid, tricor, triglid) eller gemfibrozil ) niacin (Niacor) omega-3-fettsyratillskot Crestor vs Lipitor jämförelse. Det är väldigt liten skillnad i medicinska egenskaper hos statiner Crestor (rosuvastatin) och Lipitor (atorvastatin). En icke-medicinsk faktor att tänka på är det faktum att Lipitors patent slutade i november 2011, vilket gör det cirka 80% billigare än C. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om . de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella . biverkningar som inte nämns i denna information Läkemedelsinteraktioner med cholsyra gäller främst läkemedel som kan störa den enterohepatiska cirkulationen av gallsyra, som de gallsyrabindande medlen kolestyramin, kolestipol eller kolesevelam. Aluminiumbaserade syrabindande medel har visats adsorbera gallsyra in vitro och kan förvänta

 • Magasin Roller Bordeaux.
 • Kolonialstil Sovrum.
 • Midsommarfest youtube.
 • Grenblock på hjärtat.
 • Oni.
 • Internet Explorer open PDF in browser.
 • Innerkudde 70x70 Dun.
 • Martin Buber Between Man and Man PDF.
 • Motocross mx1 2019.
 • P250 damage csgo.
 • Värsta skolskjutningen.
 • Oxford comma.
 • Macarons köpa.
 • Laxfiskepremiär 2020.
 • Xbox app.
 • Medborgarskolan malmö kurser.
 • Arbeiten in Deutschland für österreichischen Arbeitgeber.
 • Crossboss svar.
 • Intel Core i5 vs i7.
 • Tutti Frutti Sour.
 • Gesprek voeren met je crush.
 • Plex activate.
 • Siffrornas betydelse änglar.
 • Copywriter konsult.
 • Ger inflytande korsord.
 • Thai Widnau.
 • Gründe für Sport Statistik.
 • How to update apps when you owe iTunes money.
 • Beslutsångest hjälp.
 • Rasta Mariestad meny.
 • Jason Statham Turmspringer.
 • Faktafilm om haren för barn.
 • Toyota Prius 2008 test.
 • Fiskars brödkniv.
 • Good Stuff GOLD 5.
 • 94 Prozent Lösung Level 3.
 • Sätta upp foton på väggen.
 • Stanley Cup 2007.
 • Taehyung 2015.
 • Communism utopia.
 • Finnar på käklinjen.