Home

Sfs 2023:2088

Ändring, SFS 2020:877 Rubrik: Lag (2020:877) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 4 § 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 2 § De uttryck som används i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning. (SFS 2018:2088) Inledande bestämmelser 1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om tobak och liknande produkter. Avgiftsskyldig . 2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver näringsverksamhet med tobak eller liknande produkter. Avgifter för tillsy Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och liknande produkter. Det finns även lagar som rör hälsofarliga varor, doping, narkotika och spel liknande produkter (SFS 2018:2088) Inledande bestämmelser . 1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad- Österlenregionens miljöförbunds kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver tillståndsplikti

Riksdagen har antagit en ny lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter. Flertalet regler börjar gälla 1 juli 2019. Lagen innehåller bland annat nya bestämmelser om rökfria miljöer Enligt 5 kap 1§ LTLP (SFS 2018:2088) Sida 4 av 5 Miljöförbundet Blekinge Väst SE- 294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E- post: miljokontoret@miljovast.se Klostergatan 1 Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se Information om vilka regler som gäller för att få ett tillstånd Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaro TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER (SFS 2018:2088) INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 § Denna taxa gäller avgifter för Höganäs kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter samt föreskrifter meddelade med stöd av denna författning. Taxan tillämpas av behörig nämnd i enlighet med reglemente beslutat a Lydelse enligt SFS 2018:2088 Föreslagen lydelse . 11 kap. 19 § Regeringen får meddela före-skrifter om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder fö Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) Sidan uppdaterad 18 december 2019. Höganäs kommun. Besöksadress Stadshuset Centralgatan 20 263 38 Höganäs. Hitta hit. Leveransadress Centralgatan 20 263 38 Höganäs. Organisationsnummer 212000-1165

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Lagen

 1. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 2. (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 19 och 20§§, och närmast före 11 kap. 20 § en ny rubrik av följande lydelse. Lydelse enligt SFS 2018:2088 Föreslagen lydelse 11 kap. 19 § Regeringen får meddela före-skrifter om sådana avgifter fö
 3. Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) att gälla. Krav på försäljningstillstånd Från och med 1 november 2019 gäller att den som skall sälja tobaksvaror, både detaljhandlare och partihandlare, skall ha ett försäljningstillstånd. Försäljningstillstånd för tob..
 4. 3 Förbud mot ersättning SFS 10 § En ansökan om adoption får inte bifallas, om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Ett avtal om ersättning eller underhåll som avses i första stycket är uta

SFS 2018:2088 Lag om tobak och liknande produkte

 1. Sida 1 Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning Enligt 5 kap 1 § LTLP (SFS 2018:2088) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Obs! Obligatoriska fält.
 2. SFS 2018:2058 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Sök i lagboken Sök. SFS2018-2058.pdf Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1 . Svensk författningssamling . Förordning . om ändring i.
 3. Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) att gälla. Reglerna om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare har i stora delar överförts till den nya lagen. För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller att försäljningen ska anmälas.
 4. Rubrik: Förordning (1980:691) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m
 5. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Departement Socialdepartementet Utfärdad 2018-12-20 Ändring införd SFS 2018:2088 i lydelse enligt SFS 2020:34 njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak

En ny tobakslag (SFS 2018:2088) träder i kraft den 1 juli 2019 Två typer av tobaksförsäljningstillstånd. Den som säljer tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tillsvidare eller för en begränsad tidsperiod Avgifter vid försäljning av tobaksvaror enligt (SFS 2018:2088) från och med 2019-07-01. Prövning av försäljningstilltsånd. 7290 SEK. Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 1620 SEK. Årlig tillsynsavgift. 810 SEK. Relaterade länkar. Alkohollagen 1 Anmälan försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt SFS 2018:2088. /2 Höörs kommun • Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör Besöksadress: Storgatan 2 • Höör Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 0 Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) Taxa för prövning prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) Rökfria utomhusmiljöer - nya regler från 2019-07-01

20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088 Värt att veta vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter En elektronisk cigarett är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, elle (Sept. 25, 2019) On July 1, 2019, the Act on Tobacco and Similar Products, which expands prohibitions on smoking in public places and on the sale of tobacco, entered into force in Sweden.Lag om tobak och liknande produkter [Act on Tobacco and Similar Products] (SFS 2018:2088 Tobakslagen (SFS 2018:2088) bestämmelser om bland annat rökfri arbetsmiljö samt att rökning är förbjuden i lokaler där allmänheten har tillträde. Med tobaksrök jämställs i lagen elektronisk cigarett, dvs en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via et

(SFS 2018:2088) Förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter. Den nya taxan föreslås gälla från och med 1 juli 2019 i samband med att den nya lagen träder i kraft. Sammanfattnin Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak liknande produkter (SFS 2018:2088) samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) samt bestämmelser och förordningar meddelade med stöd av dessa lagar. 2§ Avgift enligt denna taxa ska betalas för 1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan och anmälan enligt Lag om tobak och liknande varor Alkohollagen (SFS 2012:1622) - en social skyddslagstiftning. Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning och dess huvudsakliga syfte är att främja folkhälsan genom att begränsa alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Tobakslagen Lag (2018:2088).

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 1. För mer information om tillstånd hänvisas till bilaga om lagkrav samt till sfs 2018:2088 FIRMATECKNARE 1. Förnamn Efternamn Personnummer Mobiltelefon 2. Förnamn Efternamn Personnummer Mobiltelefon Härmed intygas att: -jag/vi tagit del av, och accepterat, SMD Logistics vid var tid gällande försäljnings- och rabattvillko
 2. Se lagen om tobak (SFS 2018:2088) För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder
 3. Motivering: SFS 1993:581 har ersatts av SFS 2018:2088. Regelverket för märkning har troligtvis uppdaterats. Hjälp gärna Wikipedia att åtgärda problemet genom att eller diskutera saken på diskussionssidan. Varningstexter på cigarettpaket infördes i Sverige 1977. I 1 kap. 9 § av.

Regeringskansliets rättsdatabase

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning Enligt 5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter, LTLP (SFS 2018:2088) Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-pos SFS 2018:2088 ÅTERKALLELSE AV TILLSTÅND Tillståndet kan komma att återkallas om: 1. det inte längre utnyttjas, 2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, 3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhe SFS 2018:2088; Livsmedelsverkets föreskrifter om snus och tuggtobak [The Swedish Food Agency's regulations on snuff and chewing tobacco], LIVSFS 2012:6), which prohibits the sale . 5 of snus to minors under the age of 18 and regulates the handling, hygiene, and marketing of snus Ändring: SFS 2020:597 2020-07-01 SFS 2018:2088 Tobak och liknande produkter - Lag Ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019 och då upphör Tobakslag (1993:581). Två äldre tobakslagar utgår. Det blir förbud mot att röka på uteserveringar, entréer, perronger och lekparker (SFS 2018:2088 1kap). Ett tillstånd beviljas endast den som visar att han eller hon är personligt och ekonomiskt lämplig att utöva verksamheten. Kommunen kan hämta information om sökande från exempelvis Polismyndigheten, Skattemyndigheten och Kronofogden

Ändring: SFS 2020:903 2020-12-01 SFS 2018:2088 Tobak och liknande produkter - Lag Ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019 och då upphör Tobakslag (1993:581). Två äldre tobakslagar utgår. 2020:877 Ändrar: ändr. 4 kap. 1, 4 §§ Kommentar: Ändringen gällande kommersiell kopplat till ny lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018/2088). Lagen säger att endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror. Lagen har trätt ikraft från och med den 1 juli 2019. Partihandel och tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019 sfs 2018:2018:2088 t.o.m. SFS 2020:877 2018-12-20 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter sfs 2014:2014:1585 t.o.m. SFS 2020:870 2014-12-2 Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Enligt 5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter Anmälan om ändrade ägare- och styrelseförhållanden i gällande tillstånd för serveringstillstånd eller tobaksförsäljning Enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622

regler som har infrliva ts i svensk lagstiftning genom Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 3 . och Frordning (2019:223) om tobak och liknande produkter. Det är Folkhälsomyndigheten som utvar tillsyn av hur dessa regler fljs. Reglerna i TPD syftar främst till att främja en hg hälsoskyddsnivå vid användningen av. Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) Taxa för prövning prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) Taxa för tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, 2011:26 Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), tobakslagen (SFS 1993:581) samt lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) i Aneby kommun Länsstyrelsen Jönköping rikta I Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) som trädde i kraft den 1 juli 2019 regleras rökfria miljöer inomhus och utomhus. I 6 kap. 2 § fastslås att rökning är förbjuden . 1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet, eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och p handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088). 1. Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck) 1.1 Ansökningsavgifter I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande)

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Lagar inom folkhälsoområdet — Folkhälsomyndighete

sfs 1989:1989:185 t.o.m. SFS 2020:771 1989-05-03. Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och orga Hygienisk behandling. Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till bygg- och miljönämnden. De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel akupunktur, tatuering, piercing och fotvård, det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg registreringsskyldigheten och skyldigheten att upprätthålla register enligt 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och. tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning. SFS 2019: Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter - 7 kap. Tillsyn - Kontrollköp 22 § I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år, får kommunen genomföra kontrollköp SFS 2018:2088 i lydelse enligt En ny tobaksvara som inte har anmälts i enlighet med första stycket eller föreskrifter som har.. Fler rökfria utomhusmiljöer med ny tobakslag. Den i juli 2019 börjar lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska.

Ny lag om tobak och liknande produkter SK

och liknande produkter, SFS 2018:2088) kommer det inte att bli aktuellt att använda samma behandling som i denna studie i samband med implementeringen av lagen, eftersom lagen inte enbart handlar om att minska nedskräpningen av fimpar utan att istället att inte ens röka och därmed inte ens skapa en fimp. Trot 2 SFS 2015:315 1 kap. Lagens syfte och innehåll 1§ Syftet med denna lag är främst att skydda. SFS-nummer. 2020:342. Publicerad. 2020-05-23. Ladda ner. Lag om ändring Ny tobakslag från 1 juli. Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, busshållplatser, tågperronger och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till Med anledning av att Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088), förkortad LTLP träder i kraft 1 juli 2019 behöver socialnämndens delegeringsförteckning revideras. Den nya lagen innebär bland annat att tillstånd införs för försäljning av tobaksvaror. Tobakslagen (1993:581) förkortad TL samt lagen (2017:425) o Med anledning av den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter som trädde i kraft 1 Juli 2019 så kommer det vara rökförbud på hela festivalområdet samt i direkt anslutning till entrén. Ett särskilt område där rökning är tillåten kommer att finnas mellan stora bar-tältet och V.I.P-området

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Svensk författningssamling 2018:2018:2088 t.o.m. SFS 2019:124 - Riksdagen . Hej alla underbara människor! Först och främst så vill vi önska alla en fantastisk Måndag! Det kommer upp en liten rolig grej på hemsidan på flashsale inom kort så håll utkik I juli 2019 finns lagen om tobak och liknade produkter (SFS 2018:2088). Lagen innebär att det blir förbjudet att röka vid entréer till regionens verksamheter där du som besökare har tillträde så som vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler, folkhögskolor med flera entréer Miljö- och byggnämnden Box 500 343 23 Älmhult Tfn 0476-550 00 Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållar Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning inom området och innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter (2018:2088), att taxan ska börja gälla från och med 2019-07-01. Ärendebeskrivning Den 1 juli 2019 får Sverige en ny lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088). Den nya lagen ersätter nuvarande tobakslag (1993:581) samt nuvarande lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)

Tobakslagen (1993:581). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Departement Socialdepartementet Utfärdad 2018-12-20 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:124 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-04-01 /Kapitlet träder i kraft I:2019-07-01/ 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehål

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaro

Definition på medicintekniska produkter (MTP) Med medicintekniska produkter avses enligt lagen (SFS 1993:548): en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1 tobakslagen 2018:2088 En studie över hur studenter upplever att den nya tobakslagen påverkat cigarrettrökning _____ Effects of the new tobacco law in Sweden How students appreciate the new law to affect cigarette smoking Lovisa André Handledare: Mikael Blomdahl Examinator: Per Jansso (2018:2088) om tobak och liknande produkter och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) uttas en anmälningsavgift motsavarande tabell 1. 7§ Avgift för tillsyn betalas i form av en fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för varje verksamhet nedan (tabell 1) multipliceras med timtaxan

17. SFS 2018:2088. Lag om tobak och liknande produkter. Stock-holm: Socialdepartementet. 18. World Health Organization (2003). Framework Convention on Tobacco Control. World Health Assembly Resolution 56. 1, May 21, 2003. 19. Motion till riksdagen 2017/2018:2626. Rökfritt Sverige 2025. SENAST REVIDERAD 2020-05-25 FAKTAGRANSKAD 2020-05-2 Tobakslagen 2018:2088 (endast för nationell kollektivtrafik) I Svensk författningssamling (SFS) kan du hitta alla gällande lagar och förordningar. Hade du nytta av informationen på den här sidan? Ja Nej. Tack för att du lämnade ett omdöme! Undersidor. Asbest. Sjöarbetskonventionen (MLC (SFS 2018:2088. TK art 16: Försäljning av tobaksvaror till och av minderåriga ska förhindras, information om detta ska vara väl synlig. Tobaksvarorna får inte vara lättillgängliga för konsumenten, de får inte delas ut gratis eller säljas i små förpackningar

Tobakslag (1993:581). Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2088; Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:338; Förordning (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:33 Ny lag om tobak och liknande produkter sfs 2018-2088; Frågor och svar om nya tobakslagen; Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner. Servicecenter. Vid alla dina frågor

The Swedish Act on tobacco (1993:581) and the Act on e-cigarettes (2017:425) on electronic cigarettes and refill containers were merged and replaced by the Act (2018:2088) on tobacco and similar products. There is no change in matter of facts regarding electronic cigarettes and refill containers SvD listar här de viktigaste lagändringarna 2019 Ny lag om elektroniska cigaretter Anmäl till kommunen att du säljer e-cigaretter Du måste ha ett egenkontrollprogram E-cigaretter får endast säljas till de som fyllt 18 år Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen Förpackningen ska innehålla ett informationsbla Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Sören Öma

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 2019/14. 4. Organisationsfrågor - information serviceenheten servicechef Charlotte Andersen Risberg kl 9.35. 5. Inför företagargalan - handläggare Annelie Olsson och näringslivsstrateg Michael Leijonhud kl 10.30. 6 Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillståndsprövning, registrering och tillsyn enligt, alkohollagen (SFS 2010:1622) 8 kap. 10 §, tobakslagen (1993:581) 19 b §, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap. 1 och 2 §§, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 46 § och lagen o

Hur tillsynar vi enligt den nya lagen (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter? Handläggarträff. Februari 2020 . Samordnare i samråd med handläggare och eventuell utbildare. Handledning bostadsklagomål (enmansutredning) Miljömål: God bebyggd miljö m fl Upphävd: 2019-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2088 18 d § Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som har anmälts enligt 12 f § ska varje år till. Ny tobakslag 1 juli 2019 2020-05-29 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 9706 G SFS 2020:344 2020-07-01 2020-04-03 Rådets förordning (EU) 2020/488 av den 2 april 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen 11153 o.f. Förordning 2020/488 2020-04-0 Ultra-processed food consumption is a risk factor for obesity and has a negative environmental impact. Food companies spend billions of dollars on advertisements each year to increase the consumption of ultra-processed food. In Australia, USA, and New.

MSAF Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) SFS Svensk författningssamling . TobaksL Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) TrF Trafikförordningen (SFS 1998:1276 I:\SFS\Taxor och avgifter\Taxa för prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter.docx Sida 1 av 2 Taxa för kommunens prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Antagen av fullmäktige 2019-05-23, § 56, Dnr 2019/0234 KS Innehållsförtecknin WWW.TOBACC. 2020 HEATED TOBACCO PRODUCTS: GLOBAL REGULATION 1. WHO FCTC 8th Conference of the Parties, Decision FCTC/COP8(22), paragraphs förordning (SFS 2009.641) • Patientdatalagen (SFS 2008:355) • Patientsäkerhetslagen (SFS 2010 659) • Skuldsaneringslag (SFS 2006:548) • Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001 :453) med förordning (SFS 2001 ·937) • Lag 2018·2088 om tobak och liknande produkter (LTLP) fr.o.m 2019-07-01 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949· 105 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Svensk författningssamling 2018:2018:2088 t.o.m. SFS 2019:124 - Riksdagen www.riksdagen.s

Försäljning av tobaksvaror - Östersund

En ny Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018/2088) har inrättats som innebär att endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror. Lagen träder i kraft 1 juli 2019, och partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019 finns i alkohollagen (SFS 2010:1622), i alkoholförordningen (SFS 2010:1636) och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Bestämmelser om försäljning av tobaksvaror regleras i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Allmän Tobakslag 2021. 19 c § Har upphävts genom lag (2018:572). 20 § Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i 9, 9 a, 10, 11 och 16-18 §§ eller med stöd av dem meddelade föreskrifter ska följas Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Den 1 juli 2019 kommer en ny tobakslag i Sverige. Den ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Från och med 1 juli ska det vara rökfria entréer. Alla askkoppar inom 10 meter från samtliga kommunala entréer kommer monteras ner. Anledningen att det är just 10 meter som kommer gälla är för att på det avståendet hinner röklukt.

SFS 2018:2058 Förordning om ändring i förordningen (1999

Taxa för prövning och tillsyn, receptfria läkemedel (SFS 2009:730) Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommun i enlighet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) Timavgift 2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks a Lagar kungörs som regel i Svensk författningssamling (SFS). Du finner alla lagar på riksdagens webbplats. Även förordningar kungörs i Svensk författningssamling och finns också på riksdagens webbplats. Transportstyrelsens föreskrifter ges ut i TSFS, sök i Transportstyrelsens författningssamling för sjöfart Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. (senast ändrad genom SFS 2020:1019

SFS Svensk Författningssamling SLVFS Statens livsmedelsverks författningssamling SSF Strålskyddsförordning (1988:293) SSL Strålskyddslagen (1988:220) st Stycket TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) Tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter TrF Trafikförordningen (1998:1276) VA Vatten och avlop Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(41) Sammanträdesdatum 2019-10-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13:30 Beslutande Thomas Lidberg (S), Ordförande Ledamöter Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Tommy Aarna (M), 2:e vice ordförand Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.....81 Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2018:1200) Kommunchef . Delegations punkt Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar Sida 11 av 145 Ö 1.12 Tolkning av arvodesreglementet fö

Detta sen tobakslagen, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer, som t.ex. vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Denna lag gör det förbjudet att förbruka tobak inom våra lokaler och i kön till Villan SFS (2010:1075) Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor SFS (2009:730) Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel SFS (2006:378) Lag (2006:378) om lägenhetsregister TF Trafikförordning (1998:1276) TFSF Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m. (2015:60

E-cigaretter och påfyllningsbehållare - Östersund

Den 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla. Lagen innebär att det blir förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter Södra. Roslagens . miljö- och hälsoskyddsnämnds Delegationsordning. Delegationsordning gäller från och med 2019-12-14. Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2019-12-11, § 85/1 Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt Förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande (SFS 2015:456) (2018:2088) bevilja tillstånd till Siljansnäskiosken HB org.nr 969655-9344 att bedriva försäljning av tobaksvaror i Siljansnäskiosken, Björkbergsvägen 54, 793 60 Siljansnäs. Beslutet skickas till Anette Blomqvist, folköls- och tobakshandläggare Siljansnäskiosken, Monica Svensson, Björkbergsvägen 54, 793 60 Siljansnä

Rökning utomhus olagligt 2021 — vi hjälper dig hitta lägst

SFS Svensk författningssamling SLVFS Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten . DELEGATIONSORDNING 6 (24) Datum Dnr 2020-12-10 2020-1454 Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd SSF TL Tobakslagen (2018:2088) VL Viteslagen (1985:206) AH Alkoholhandläggar

Tobakstillstånd Salems Kommu

 • Salolja allergi.
 • Svart fläder saft.
 • Tf2 default cl_interp.
 • Dorfleben Tierheim.
 • Aluzink problem.
 • Fossil Hybrid HR.
 • How many views do you need to make money on YouTube.
 • Räkna ut midjemått.
 • Playstation 2 schwarz weiß Bild.
 • Växjö Lakers.
 • Högstadieskolor Linköping.
 • Album 1981.
 • Fit American Pitbull Terrier.
 • Tung husbil Slovenien.
 • Coax router modem.
 • Readly RikaTillsammans.
 • Etik bok.
 • Gör egen GIF iPhone.
 • Sista Sommarn abba lyrics.
 • Marco Island Beach hotels.
 • Vitamix Professional Series 750 Costco.
 • Platta till korsord.
 • Måste man koka blomkål.
 • Hur bokföra betald dricks.
 • Raja Ampat Regency.
 • Vietcong 2 download.
 • ASSISTEC AT GmbH.
 • Vad heter Åbo på finska.
 • Tagesförderstätte Kienhorststraße.
 • AMP vs ATP.
 • Gymnasieingenjör komvux.
 • Binnenhof betekenis.
 • Vuxen diagnos adhd/add ersättning folksam.
 • El element Jula.
 • Vad står ROSC för.
 • Afghanistan tourism packages.
 • IPhone 6 Plus touch screen not working.
 • Känsla av välbefinnande.
 • Blåljus Knivsta.
 • Mont Blanc bestiga.
 • Fotos von Handy auf Amazon Fire Tablet.