Home

Godtrosförvärv lösen

Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre Lagen

Frågan bedöms i regel enligt lagen från 1986 om godtrosförvärv av lösöre. Ett fullbordat godtrosförvärv innebär att köparen genom köpet utsläcker tredje mans rätt till egendomen. Vid ett godtrosförvärv förlorar den ursprungliga egendomens ägare sin äganderätt till egendomen även om han var egendomens ägare när säljaren felaktigt överlät den till den nya köparen Lösen Den som pga. ett godtrosförvärv har förlorat äganderätten till en egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen enligt 5 § lag om godtrosförvärv av lösöre . Den som vill återkräva egendomen måste göra detta inom 6 månader från det att han eller hon fick kännedom om köparens innehav annars förlorar den tidigare ägaren sin rätt att återkräva egendomen

Godtrosförvärv av lös egendom - Advokatfirman INTE

Godtrosförvärv av lösör

Lösenrätt vid godtrosförvärv - Fordringsrätt

 1. Har någon gjort ett godtrosförvärv av panträtt i lösöre och vill någon annan lösa till sig egendomen enligt 5 §, skall lösenbeloppet svara mot värdet av den fordran för vilken egendomen är pantsatt, dock högst egendomens värde i den allmänna handeln. SFS 2003:16
 2. I 2 § Lag om godtrosförvärv av lösöre anges förutsättningarna för godtrosförvärv, vilka är: 1. en överlåtelse (köp eller byte) ska ske. 2. överlåtelsen ska avse lösöre, dvs. egendom som inte är fast egendom enligt 1 kap 1 § och 2 kap 1-3 §§ Jordabalken
 3. Godtrosförvärv av äganderätt 2 § Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro
 4. Enligt lagen om godtrosförvärv av lös egendom är det inte möjligt att göra ett godtrosförvärv genom arv, testamente eller bodelning. Köparen måste ha fått maskinen i sin besittning. Köparen måste vara i god tro vad gäller säljarens behörighet att sälja maskinen vid tidpunkten när avtal träffas fram till dess maskinen överlämnas
 5. Lösen: 5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från innehavaren inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav

göra godtrosförvärv.4 Vid en bokstavstolkning innebär 1999 års ändring att förvärvaren har belagts med en utökad undersökningsplikt. Inför den ändringen var det dock oklart om det 1 Håstad, s. 41. 2 Prop. 1985/86:123, s. 16. 3 1 § 2 st. lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. 4 SOU 1995:52, s. 195 lösen få tillbaks gods att finna i Danske Lov 1683 och Norske Lov 1685. Genom 1734-års lag kan man skönja grunderna till varför svensk godtrosförvärvslag fått den utformning vi känner idag. Ett sådant godtrosförvärv utsläckte alltså den ursprunglige

Lagen om godtrosförvärv av lösöre gäller just lösöre, med vilket menas lösa saker. I lagens 2 § återfinns en bestämmelse som innebär att om någon har förvärvat lösöre som en person hade i sin besittning men som personen i fråga inte var ägare till eller var behörig att råda över, får förvärvaren rätt till egendomen endast om förvärvet har skett i god tro Köparen har då rätt till varan eller till ersättning/lösen om den ursprungliga ägaren kräver den tillbaka. Detta eftersom det inte föreligger så kallad vindikationsrätt enligt 3 § lagen om godtrosförvärv av lösöre, vilket det hade gjort om egendomen istället var stulen

annans godtrosförvärv har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbak 3 GODTROSFÖRVÄRV 20 3.1 Inledning 20 3.2 Extinktionsprincipen 21 3.3 Vindikationsprincipen 21 3.4 Svensk reglering 21 3.4.1 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 23 3.4.1.1 Vindikation av stöldgods 24 3.4.1.1.1 NJA 2004 s. 633 26 3.4.1.2 Hävd 26 3.4.1.3 Lösen 2 Lagen om Godtrosförvärv av lösöre och häleri/häleriförseelse Lagen gäller förvärv (köp, byte gåva) i god tro av rätt till lösöre. Till lösöre räknas bland annat lös egendom som inte utgörs av pengar eller värdepapper. Exempel på lösöre är varor, möbler och husgeråd Lösen 5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen / Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre / SFS 2003:161 Lag om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 030161.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1.

Godtrosförvärv av äganderätt - Advokatfirman INTE

godtrosförvärv av lös egendom, dömde slutligen Högsta domstolen till fördel för en förvärvare. Ärendet handlade om en förvärvare som i god tro köpt stulna hästar. Högsta domstolen dömde i fallet till förvärvarens fördel på så sätt att ursprunglig ägare blev tvungen att betala lösen för att få tillbaka hästarna Lösen 5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har för-lorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från inneha-varen inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått känne godtrosförvärv har i direktiven till denna utredning klart uttalats att utredningen skall föreslå regler som innebär att den ursprungliga ägaren skall ha rätt att utan lösen få tillbaka egendom som har stulits från honom (dir. 1998:95 s. 1). Införandet av en vindikationsregel

Lösen 5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från innehavaren inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav Lösen 5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från innehavaren inom sex månader frå Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller till förmån för den bestulne ägaren har ansetts skola tillämpas även till förmån för den till vilken den bestulne har överlåtit egendomen. Bättre rätt till aktier Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller till förmån för den bestulne ägaren har ansetts skola tillämpas även till förmån för den till vilken den bestulne har överlåtit egendomen

SFS 2003:161 Utkom från trycket den 7 maj 2003OmtryckLag om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre;utfärdad den 3 april 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/0 För lösa saker väger numera vindikationsprincipen tyngre än godtrosförvärvsprincipen (sedan 2003 års lagändring i Lag om godtrosförvärv av lösöre), så länge som den ursprunglige ägaren drabbats av stöld eller rån. Pengar (som räknas som lös egendom, men inte lösa saker) faller utanför detta godtrosförvärv kan detta därför inte omintetgöras av den rätt för ägaren att få tillbaka egendomen utan lösen som infördes den 1 juli 2003. Övergångs-bestämmelsen kan sålunda inte tolkas så, som hovrätten har gjort, att den rätt som från och med den 1 juli 2003 tillkommer den ursprunglige ägaren ut

Nya regler om godtrosförvärv Kommittédirektiv 1998:95

Godtrosförvärv av egendom tillhörande annan - Gåva - Lawlin

Det innebär också ett sakrättsligt skydd gentemot tredje man. Det innebär nämligen att säljaren har separationsrätt vid utmätning eller konkurs samt att säljaren har rätt att återfå varan från någon som köpt den av köparen, även om det i det senare fallet finns vissa undantag enligt reglerna om godtrosförvärv hävda godtrosförvärv om den ursprunglige ägaren berövats egendomen genom att någon olovligen tagit den, eller till-tvingat sig egendomen genom så kallat råntvång. Den ursprunglige ägaren har efter lagändringen rätt att få tillbaka sin egendom utan att till exempel betala lösen. Ägaren får emellertid inte förhålla si

Godtrosförvärv lagen

Godtrosförvärvslagens regler om rätt för den som bestulits eller genom annans godtrosförvärv förlorat äganderätt till lösöre att, mot lösen eller utan sådan, återfå egendomen torde uppfylla konventionens krav på att stulna och olagligt utgrävda föremål skall återlämnas Exstinktiva godtrosförvärv kräver lagstöd Vid lösen kan ägaren kräva skadestånd from LAW 1111 at Stockholm Universit För det fall tingsrätten skulle fastslå att R.E.H. hade gjort ett godtrosförvärv av tavlan medgav han att nationen fick ut tavlan mot erläggande av lösen enligt lagen om godtrosförvärv. Tingsrätten (ordförande lagmannen Erik Lempert) meddelade dom den 10 juli 2009

Godtrosförvärv av lösöre

Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt ovan är uppfyllda, I detta fall har köparen rätt till varan eller rätt till ersättning/lösen om den ursprunglige ägaren kräver den tillbaka. Gasa Bromsa #7. Jes_ 2013-09-06 22:3 Svar: Om köparen uppfyller rekvisiten enligt GFL måste jag betala lösen för att få tillbaka den. Om den inte uppfyller rekvisiten så kan jag få tillbaka den utan att betala lösen. Se svar nedan. Godtrosförvärvslagen (GFL) Tillämpningsområdet. 1 § Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre

NÅGRA SPÖRSMÅL OM LÖSNINGSRÄTT VID GODTROSFÖRVÄRV

Rätt att mot ägarens vilja förvärva egendom genom betalning av lösen, t.ex. rätt att lösa del av tomt eller egendom som exstinktivt godtrosförvärvats. Kategorier Godtrosförvärv Lagen om godtrosförvärv av lösöre blev tidigare kritiserad bland annat för att den gav allmänheten uppfattningen att den underlättade handeln med stöldgods. RB vad gäller beslag. Ägaren får tillbaka godset utan att betala lösen och processbördan har flyttats från denne till hälaren Nya regler om godtrosförvärv - Riksdagen . Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Godtrosförvärvslagen innehåller nämligen regler om att den som på grund av någon annans godtrosförvärv har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få denna tillbaka mot lösen Huvudregeln den som först blivit erbjuden saken. Har dock den andra parten saken i sin besitning from ART MISC at Stockholm Universit

godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen). Kulturminnes-lagens nuvarande 6 kap. och bilaga bygger på rådets direktiv och lösen av stulna kulturföremål som konventionen föreskriver skulle avgränsas till att gälla för föremål med ett särskil Kraven för godtrosförvärv uppställs i 2 § GFL. Om egendomen stulits går det inte alls att göra ett godstrosförvärv enligt 3 § GFL. Det krävs enligt 3 § GFL att Nisse meddelar henne att det är hans klubbor inom 6 månaders fristen annars finns ingen möjlighet för honom att få tillbaka dem utan att betala lösen

Godtrosförvärv Allt om Juridi

 1. Nu är det inte längre möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods och annan olovligt tillgripen egendom. Det innebär att den som har blivit bestulen har rätt att få tillbaka sin egendom utan att behöva betala någon lösen - oavsett om den som har förvärvat egendomen gjort det i god tro eller inte
 2. Så kallade godtrosförvärv vid köp av båt finns inte längre. Är båten eller motorn stulen lämnas den åter till rätt ägare även om du kan visa kvitto på att du köpt varan. Många båtaffärer görs nu under våren. Förvissa dig om att säljaren verkligen har rätt att sälja den båt du tänker köpa och att båten inte är stulen
 3. Man tycker att det är orimligt att man ska vara tvungen att betala lösen för - Sedan är det väl också så att man kan ju anta att en ordning där man inte kan göra godtrosförvärv,.
 4. H.E. har som grund för talan åberopat att han jämlikt 4 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre har rätt att få tillbaka tavlan mot lösen. B.P. har bestritt käromålet men vitsordat det erbjudna lösenbeloppet som skäligt
 5. Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor. Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy

Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre Norstedts Juridi

 1. Godtrosförvärv kan inte hävdas även om man var omedveten vid köpet. Man har inte rätt att behålla det man köpt om den rättmätige ägaren ger sig tillkänna inom 6 månader. I detta fall har köparen rätt till varan eller rätt till ersättning/lösen om den ursprunglige ägaren kräver den tillbaka. 5
 2. Lag om godtrosförvärv av lösöre I enlighet med vad utredningen har kommit fram till bör därför en regel om återkrav utan lösen kompletteras med en regel om hävd som möjliggör för en godtroende förvärvare att få äganderätt till egendomen efter en längre tids innehav
 3. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto
 4. lösen, m.h.t. att den senare knappast har gjort något godtrosförvärv (se GFL, ssk. 8 §). Ett sådant anspråk måste i så fall framställas senast innan årsskiftet, dvs. inom tio år från den ursprungliga upplåtelsetidpunkten (4 § GFL). Calle är i så fall skyldig att betala hela skulden om han inte samtidig
 5. 2013-05-22. Någon som köpt billig cykel i Malmö nyligen

Juridiktillalla.se - Fråga - Godtrosförvärv av lösör

 1. En person som har blivit bestulen på något har från och med 1 juli rätt att få tillbaka sin egendom utan att behöva betala någon lösen för den
 2. Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 FÖ RYÄR TRO GOD Betänkande utredningen om av godtrosförvärv SM] 1984:16 av stöldgods m. m. ns Statens Eâltáå Eg offentliga utred
 3. Ja det var ju elegant.. Åh :Välkommen till ett uppdaterat Klocksnack.se Efter ett digert arbete är nu den största uppdateringen av Klocksnack.se någonsin klar att se dagens ljus
 4. Godtrosförvärv av panträtt 8 § Vad som sägs i denna lag om godtrosförvärv av äganderätt gäller också godtrosförvärv av panträtt. Har någon gjort ett godtrosförvärv av panträtt i lösöre och vill någon annan lösa till sig egendomen enligt 5 §, skall lösenbeloppet svara mot värdet av den fordran för vilken egendomen är pantsatt, dock högst egendomens värde i den

Enligt 8 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller vad som i lagen sägs om godtrosförvärv av äganderätt även godtrosförvärv av panträtt. I rekvisitet att ägaren skall kräva tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader ligger att en begäran om detta måste komma innehavaren till handa inom den fristen Enligt lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre2 kan en kontrahent under vissa förutsättningar förvärva lösöre från sin motpart, trots att den senare inte är och rätte ägaren mot lösen kan återfå egendomen (GfvL 4 §), har dennes direkta rätt til

Utredningen om nya regler om godtrosförvärv (Ju 1998:07). Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Utredningen om nya regler om godtrosförvärv: Serie: SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:56: Ämnesord: Straffrätt: Pris: 179 SEK exkl. moms ; Utredningen föreslår ändringar i godtrosförvärvslagen som innebär att den ursprunglige ägaren alltid har rätt att utan lösen få tillbaka egendom som stulits från honom Prop. 1997/98:168 Godtrosförvärv. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare För att Svea skall ha gjort ett godtrosförvärv krävs att det är fråga om en överlåtelse från någon som har lösöret i sin besittning och att Svea i god tro har fått lösöret i sin besittning (jfr 2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre)

Kvalificerat godtrosförvärv en godtroende förvärvare behöver inte återge varan till rätte ägaren mot lösen Vindikationsprincipen den rätte ägaren har , vid stöld eller rån (ej pengar eller lös egendom som inte stulits) , rätt att mot penningbelopp återfå sin ursprungliga egendom från förvärvare i god tro Fråga om godtrosförvärv av begagnad personbil av inte obetydligt värde, vilken överlåtits mellan två privatpersoner. Ingenjören B.L.O. sålde d 13 dec 1978 en personbil av märket Volvo 245 DL av 1976 års modell med registreringsnumret EDK 345 till en person vid namn T.H. för 22 000 kr. T.H. överlämnade samma dag en växel å 22 000 kr vilken förföll till betalning d 20 dec 1978 Lag om godtrosförvärv av lösöre (SFS 1986:796), 3-4 §§. God tro som begrepp finns i allra högsta grad. Det finns två varianter av god tro, som kanske har olika benämningar. Den första är vad det låter som - om man verkligen trodde att någonting förhöll sig på ett visst sätt, så är man i god tro om detta Från och med den 1 juli 2003 är det inte längre möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods och annan olovligt tillgripen egendom. Detta innebär att den bestulne har rätt att få tillbaka egendomen utan att behöva betala någon lösen, oavsett om den som har förvärvat egendomen är i god tro eller inte. Godtrosförvärv Men ett godtrosförvärv är aldrig giltigt och ägaren har rätt att få tillbaka godset utan lösen, säger Greger Casselborg, kriminalkommissarie för godsspaningen i Stockholm

Så kallade godtrosförvärv vid köp av båt finns inte längre. Rätta ägaren får sin vara åter utan lösen. Enda sättet för dig att få tillbaka pengarna är om du träffar tjuven och tjuven skulle falla till föga och betala pengarna åter till dig Huvudregel för godtrosförvärv. 5 rekvisit: - Lösöre - Förvärv (köp, byte, gåva - EJ arv, testamente - Inte om olovligen tagit eller tilltvingat sig egendomen. Lösen - Den rätta ägaren har rätt att köpa tillbaka av den som köpt i god tro - Betalar förvärvs- och förbättringskostnader - Notera att det finns en. möjligt - i motsats till tidigare - att göra godtrosförvärv av stöldgods (hävda att man köpt varan i god tro). En köpare av något stulet riskerar i princip alltid att få lämna tillbaka godset/varan till den rätta ägaren utan ersättning/lösen. Un Godtrosförvärv av Lösöre. Har person A köpt något från person B, som inte hade någon äganderätt till föremålet (Stöld t.ex.) så får A äganderätten över föremålet, enligt lag har C ett halvt år på sig att begära föremålet tillbaka mot lösen,. - ursprunglig ägare behöver inte betala lösen vid rån eller stöld äganderättsförbehåll kan bli verkningslöst. LÅN AV LÖSÖRE UTAN AVGIFT(HB 11 kap.

På tisdag, den första juli, träder en hel rad av nya lagar i kraft. Den lag som kanske kommer att få störst genomslagskraft för den enskilde, är lagen om godtrosförvärv Den som ska köpa en begagnad båt eller motor måste se upp. Sedan lagen om godtrosförvärv ändrades är risken överhängande att bli blåst på stora summor. Brotten består, men god tro existerar inte längre Jag har en liten fråga som jag har funderat på ett tag. När man köper en båt, hur vet jag då att han/hon som säljer båten verkligen är båtens rättmäktige ägare? Med andra ord, hur vet jag att båten inte är stulen? För det finns väl inget registreringsbevis eller något annat sorts papper på båtar. Sjöfynd: Fråga om godtrosförvärv av skeppsvrak från den som icke varit i besittning av vraket samt om skyldighet att därför erlägga lösen. [112: Sjöfynd] 1956

Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösör

I korthet innebär lagändringen att en köpare inte längre kan hävda godtrosförvärv om den ursprunglige ägaren berövats egendomen genom att någon olovligen tagit den, eller tilltvingat sig egendomen genom s k råntvång. Den ursprunglige ägaren har efter lagändringen rätt att få tillbaka sin egendom utan att t.ex. betala lösen Inledande bestämmelser 1 § Upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag kan enligt bestämmelserna i detta kapitel och 9-11 kap. ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåtits på arrende för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen icke är att anse som bostadsarrende eller. Instans Högsta domstolen Referat NJA 2012 s. 953 Målnummer T1467-11 Avdelning 2 Avgörandedatum 2012-12-20 Rubrik Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till stulen egendom men försummat detta anses inte ha drabbats av någon skada av att egendomen har utmätts och sålts 1.594 st 2004-06-03 21:21 Anmäl svaret: Jo bojkott av skojarna! Men nog finns de ärliga lågmilare,min har rullat 8909 mil idag,nysåld i Luleå och bara rullat här o all dok finns på BMW luleå,om alla kollade autopowers beg bil guide inför köp så skulle nog en hel lik stoppas från att bli sålda av skummisarna som florerar i bilbranchen Lagen om godtrosförvärv av lösöre reglerar när en förvärva (i vanliga fall, köparen) får behålla gods som visar sig tillhöra någon annan. När någon annan hävdar bättre rätt till en sak, hos en tredje man (tjuven/rånaren har alltså inte kvar saken), kan Du få tillbaka egendomen från tredjemannen utan lösen Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 frfâiüp i J k GODTRQSFÖRVÄRV AV Betänkande STOLDGODS av Godtrosförvärvsutredningen §®M 1995:52 rl f Statens 1995 offentliga utre

 • Lumia 640 XL 4pda.
 • Sammanfattning affärsplan exempel.
 • Motorlampa lyser gult Skoda octavia.
 • Baggage weight SAS.
 • Blåljus Knivsta.
 • Nest Hello installation Sverige.
 • What are elementary particles made of.
 • Speech balloon definition.
 • Diyarbakır War.
 • Kia elbil.
 • Gravelord Nito.
 • Livestream Brandenburger Tor.
 • Treasurer cigarettes.
 • Cheesy love puns.
 • Wind Grand Prix 1985.
 • Ormsalva apoteket Hjärtat.
 • Bränsleslang Yamaha original.
 • Stänga av 3Svar.
 • Shenanigans twitch.
 • Slags borgen Aval.
 • Shah Jahan wife.
 • Hur skriver man en reaktionsformel.
 • Decennium Sekel.
 • Motorhispania dekaler.
 • Skyrim how to marry Aela.
 • Chelsea vs Barnsley.
 • Coop Cider.
 • Artelioni kolczyki kwiaty.
 • Boxningshandskar barn 6 oz.
 • SAT 1 Navy CIS: LA.
 • Olympiska spelen grenar.
 • Powstanie Warszawskie prezentacja.
 • Paula Rosas ålder.
 • Hi5 in ear review.
 • GTA San Andreas trucker Missionen.
 • Tourismusregionen Niederösterreich.
 • Ålderism media.
 • Remskiva SPA.
 • Digitala spåret kurs D.
 • SMC MC Folket.
 • Chris larkin suki stephens.