Home

Skogsstyrelsen virkesförråd

Skogsstyrelsen - Pressmeddelande

Utöver föreskrifterna finns även Skogsstyrelsens allmänna råd, som är rekommendationer om hur gallring bör utföras för att följa lagstiftningen. Efter gallring bör beståndet ha ett virkesförråd som inte understiger den nivå för 10 § som visas i diagrammet nedan I nuvarande skogsvårdslag regleras gallring i 10§ samt i Skogsstyrelsens före-skrifter och allmänna råd. I allmänna råden anges miniminivå på virkesförråd efter gallring som funktion av grundytevägd medelhöjd. När denna kurva beräknades var huvudsyftet att reglera gallring i enskiktad skog och tanken var att tillväxte Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Här på statistiksidorna finns både statistik som ingår i Sveriges officiella statistik och resultat från andra undersökningar 3 kap. 3 § i Skogsstyrelsens föreskrifter. Lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverking i bestånd vars virkesförråd till minst hälften består av tall och/eller gran. Tabellen gäller vid avverkning i andra län än BD, AC, Z och Y län. Gran, ståndortsindex G36 G32 G28 G24 G20 G16 G12 Tall, ståndortsindex T28 T24 T20 T16 T1

Skogskunskap är en guide och rådgivare som hjälper dig att sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du fakta, filmer och digitala verktyg. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker. Skogskunskap produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen Data från Skogsstyrelsen (2003). Skogstillståndet i Sverige har förbättrats kontinuerligt under det senaste decenniet. Detta har givit i genomsnitt virkesrikare bestånd och en högre tillväxt. Igenom-snitt ökade virkesförrådet med 0,9 % per år och tillväxten med 0,7 % per år under perioden 1980-1999 (Skogsstyrelsen 2003)

Hej Erik, nej, det är Skogsstyrelsens gallringsmallar i detta verktyg (för gran och tall). Men håll ut, INGVAR är på väg att bli ett webbverktyg. Snart på Skogskunskap - i var mans telefon och dator! Ce · 2017-12-10. Bilden på gallrad tallskog ovanför gallringsmallen ser inte kul ut I avkastningsmodellen behövs också virkesförråd per hektar i respektive ålders-klass. I tabellen nedan anges denna fördelning. Tabell 3. Virkesförråd per hektar på i den ytterligare skyddade skogsmarksarealen från 1998 enl. SKA-03, fördelat på åldersklasser, m³sk/ha. Landsdel Ålderklass 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121. av virkesförråd, trädslagssammansättning, åldersfördelning och tillväxt. Praktiskt innebär detta att alla träd på provytan klavas och att mätningar och bedömningar görs på provträd. Här ingår även inventering av död ved. Flora- och faunainventering Inbegriper inventering av växter och bär sam

Virkesförråd och virkesvolym är två uttryck för volyminnehållet av virke i ett virkesparti eller i ett bestånd, angett i skogskubikmeter. För stående (växande) skog används oftast virkesförråd. Mer information: Malin Segersson, ansvarig e-tjänster, Skogsstyrelsen, 036-35 94 96 Svante Larsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0923. 4.5. Arealer och virkesförråd Skogsstyrelsen har beräknat arealer och upattat virkesförråd i skogskubikmeter (m3sk) vilka redovisas i nedanstående tabell. Tabell 5: Mätt areal och upattat virkesförråd i brandområdena, fördelat på brandområden. Brandområde Areal totalt (hektar) Skogsmark (hektar) Total volym virkesförråd (m3sk 6 868 666 , 641 840 (Nord, Öst) enligt Sweref99TM. Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 109-2011/203

Om Virkesförråd - Skogskunska

 1. Nu finns de första nya uppdaterade kartorna över Sveriges skogar tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats. På bland annat Mina sidor finns den nya datan klar för en femtedel av landets skogar. Där kan skogsägaren se aktuell information om bland annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa
 2. Skogsstyrelsen 3(50) ˆ˙ ˘ Regeringen gav år 1990 Skogsstyrelsen i uppdrag att inventera landets sumogar. Denna sumogsinventering är nu genomförd. Ett omfattande arbete har utförts och resultaten presenteras i denna rapport. Totalt har 1,3 milj ha sumog fjärranalyserats och mer än 100 000 sammanhängande sumogar registrerats
 3. asido
 4. Under 2014 fortsätter Skogsstyrelsen att löpande publicera data från laserskanningen. Bland annat kan skogsägare få uppgifter om virkesförråd, trädens medeldiameter och mängden biomassa. Redan nu finns data över 72 områden, motsvarande en yta av 1250 kvadratkilometer, tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats
 5. Figur 3.5 Genomsnittligt virkesförråd redovisat för respektive åldersklass, all mark inklusive naturvårdsavsättningar . Det genomsnittliga virkesförrådet, m3sk/ha, överensstämmer väl mellan denna undersökning och SKA-VB 08 med avseende på yngre och medelålders skogar, se Figur 3.5

skador pÅ skog . fÖrsÖksporta Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera konsekvenser för (skattning av virkesförråd, trädslagssammansättning, åldersfördelning och tillväxt) och stubbinventering (inklavning av stubbar för upattning av den årliga avverkningen)

virkesförråd SkogsSverig

Skogsstyrelsen - Se kartor över din egen sko

 1. Ny skogskarta kan laddas hem gratis. Nu finns det en ny digital karta över Sveriges skogar som kan laddas hem gratis på internet. Kartan bygger på fältdata och satellitbilder som samlats in 2000 och 2005-2006 och som sedan sammanställts vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
 2. 20 000 skogsägare, 95 miljoner kubikmeter virkesförråd (det vill säga skog), 65 000 hektar skogsmark. Det finns i Kronobergs län. Och chef på Skogsstyrelsen i Växjö är jägmästare Hasse Bengtsson. - Att jobba i Kronoberg är nog nästan det roligaste man kan göra när man ska jobba med skog, säger han. / Lokaltidninge
 3. Skogsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om krav på skogsodlingsmaterial från länder utanför Europeiska unionen och om vilka uppgifter en ansökan om införseltillstånd skall innehålla. Om tillstånd meddelas, får Skogsstyrelsen föreskriva sådana villkor för införseln som behövs från skogsvårdssynpunkt. Förordning (2002.
 4. Historiskt är det bra skogsskötsel och växande virkesförråd som lyft virkes­tillgångarna. Nu förmodas ett förändrat klimat driva på åt samma håll. Om ingenting görs för att bromsa klimateffekten räknar Skogsstyrelsen med att tillväxten ökat med nästan 40 procent om 100 år
 5. dre än halva vår areal. En förklaring är förstås att skogen i Tyskland växer på avsevärt bättre boniteter, en annan att det tyska skogsbruket är mer inriktat på timmerproduktion

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen. Statistiken visar per kvartal lager av massaved och massaflis för alla typer av lagringsplatser (vid bilväg, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel. Miljö, Produktion, Skog, Skogsmark, Träd. Skogsskador. Statistikansvarig myndighet: Sveriges. Att fastighetens virkesförråd efter de båda avverkningarna nedbringats till 52 skogskubikmeter per hektar kunde ej anses onormalt. Virkesförrådet efter avverkningarna hade nog på samtliga avdelningar underskridit den övre kurvan i skogsstyrelsens virkesförrådsdiagram 7 § Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om föryngringsmetod, markberedning, sådd, plantering, vård av plantskog och andra åtgärder som behövs för att trygga återväxten, det lägsta antal huvudplantor av lämplig beskaffenhet som med hänsyn till markens bonitet ska finnas på en föryngringsyta och hur dessa plantor ska vara fördelade för att kravet på en tillfredsställande. Här är Skogsstyrelsens guide till hur du får fram grunddata i Mina Sidor: 1. Börja med att logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet. 2. Om du ska du beräkna virkesvolymen finns en genväg i verktygsraden ovanför kartan: klicka på gransymbolen med rubriken virkesförråd tillväxt och uttag av virke (Skogsstyrelsen, 2008). Virkesförråd och produktion av biomassa byggs upp snabbt samtidigt som inlagringen av kol och möjligheten att utvinna biobränsle ökar (Naturvårdsverket, 2012b). I samband med utvecklingen av en färdplan genomfördes också analyser av olika åtgärders inverka

skogsmark, vilket motsvarar 50 % av den totala landytan (Skogsstyrelsen, 2013). På en hundraårsperiod har Sveriges virkesförråd ökat med 50 %. Denna uppåtgående trend visar att tillväxten är högre än uttaget, både genom föryngringsavverkning och naturliga avgångar (Riksskogstaxeringen, 2014) Skogsbruksplan Direkt™ Skogsbruksplan Direkt™ ger dig snabbt både en detaljerad och en översiktligt bild över ditt skogsinnehav. Vi skapar automatiskt avdelningar över ditt innehav utifrån laserdata, högupplösta satellitdata och allmänt kända kartskikt Belägen kring Kättbosjön finns denna mindre fastighet i tre skiften. Fastigheten har en andel om 22,86% i samfälligheten Kättbo S:96 som består av ca 67 ha produktiv skogsmark i ett skifte, beräknat virkesförråd uppgår till ca 7 400 m³sk Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder inom skogsbruk som innebär att skogen brukas utan att marken någonsin blir så kal som vid slutavverkning genom kalhuggning.Vid hyggesfritt skogsbruk är marken kontinuerligt skogbevuxen och ett visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning, inom skogsvårdslagens bestämmelser Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 20,7 hektar med ett upattat virkesförråd om ca 3 133 m³sk. Medelvolymen per hektar är 151 m³sk, medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar och av virkesförrådet utgör 18 % tall, 37 % gran och 45 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på gallringsskogar

Se under Mina Sidor. Foto: Skogsstyrelsen. Information om skogen, så kallade skogliga grunddata, togs fram åren 2009-2016 för hela Sverige med hjälp av laserskanning från flygplan. Nu pågår en ny laserskanning av skogarna i hela Sverige, och Skogsstyrelsen har hunnit publicera data från denna omfattande cirka 20 procent av landets. - Vi är duktiga i Sverige på att försörja industrin, och samtidigt bygga upp ett virkesförråd. Skogsstyrelsens konferens går under namnet Hållbara utsikter för skogen

Nya skogliga skattningar tillgängliga för alla - Sveriges

Fastighetsbestånd om 80 ha med 62 ha skog med bra arrondering, bonitet om 9,6 m3sk/ha/år och ett stort virkesförråd där 66% av skogen är klassad som S2 (14 942 m3sk) och ett totalt virkesförråd om 17 241 m3sk. 18,4 ha inäga Skogsstyrelsen Demoplan. First page Previous page 3 Next page Last page. Skogens fördelning på åldersklasser. Areal. Virkesförråd. Åldersklass. m³sk. Bok % Gran % Tall % Ek % Löv % Lärk % Björk % Kl.Al % Con % ha % Totalt m³sk /ha. Kalmark. 4,1 3 5,6 4 8,4 6 2,6 2 3,2 2 - 9 år. 123 248 172 192 ökade virkesförråd med mer kol bundet i skogen. Fortsatta åtgärder behövs för ökad skogsproduktion och för ett hållbart skogsbruk. Skogsstyrelsen bedömer att ökningen av kollagret i den svenska skogen sannolikt kommer att fortsätta under ytterligare ett halvt till ett sekel. På sikt kommer dock skogens funktion som kolsänka att avta

Skogsstyrelsen - Ta fram skogliga grunddata om din sko

Skogsstyrelsen - Skogsstyrelse

 1. dre jaktlag som förfogar över ca 3.
 2. Skogsskötselserien nr 10, Skötsel av ädellövskog Skogsstyrelsen, Magnus Löf, Esben Mller-Madsen, Lars Rytter, juni 2015. SKOSSTRELSEN SKOSINDUSTRIERNA SVERIES LANTBRUKSUNIVERSITET LRF SKOSÄARNA2 Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kun- skap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar
 3. SKOGSSTYRELSEN Sammanställning över fastigheten: Ryssbält 3:48 R12A Datum: 2011-05-31 Körningsnr:25-1-0021/OO Län. Norrbottens län 70 20 Skog Hänsyn Imp. Övrig Vatten Kommun: Kalix Fältarbete: 201105 Virkesförråd (exkl. hänsynsmark) Tall Gran Löv Björk Contorta Bok Totalt förråd Förråd per ha m3sk 578 1115 677 32 2 402 107 24.
 4. eras vid denna metod oftast av ett och samma trädslag som i regel är av samma ålder
 5. Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har regeringens uppdrag att ta fram skogliga data genom laserskanning. När tillräckligt många sammanhängande områden laserskannats av Lantmäteriet genomförs beräkningar av virkesförråd, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och biomassa av SLU
 6. ans av gran. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha och år. God tillgänglighet med närhet till allmän väg. Jakten på bl.a. vildsvin och rådjur är upplåten t o m år 2023. Vägbeskrivning Kör från Hallaröd västerut mot Billinge. Efter vägdelningen stra
 7. Skogsstyrelsen 1. Sverige årliga utsläpp av växthusgaser 2. Svenska skogens roll i siffror - kan ge antingen ökad substitution eller ökade virkesförråd eller både ock • skogens klimatnytta ska inte användas som argument för att avverka skogar med höga naturvärde

Skogsstyrelsens mätningar visar cirka 2,5 miljoner m3sk angripen skog redan under 2018. Året efter stormkatastrofen Gudrun så hade vi 1,5 miljoner m3 angripen skog. Skogsstyrelsen har bildat en krisgrupp tillsammans med det samlade skogsbruket för att minimera skadorna. Anna Stridsman, skogsvårdschef på Sveaskog ingår i gruppen •Skötselkommitten 2011 - 2013 Gustaf Aulén, ekolog, fil D. Södra Gustaf Egnell, skog D. SLU (Sekreterare) Claes Fries, skogsskötselspecialist, skog D.

Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsåldern

Lagen och gallring - Skogskunska

landen, Virkesförråd och trädbiomassa, Årlig tillväxt, Vegetations- och ståndortsförhål - landen samt Skogsskador och produceras av Riksskogstaxeringen vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå. Resultat från Riksskogstaxeringen sammanställs årligen i Skogsdata som har utgetts sedan 1981 mark/vägar. Virkesförråd om ca 10 500 m³sk med stor volymdominans av gran. Medelbonitet om 9,8 m³sk/ha och år. God tillgänglighet med utmärkt vägnät och välskötta bestånd. Jakten på bl.a. vildsvin och rådjur är upplåten t o m år 2024. Fastigheten går eventuellt att förvärva i två delar

Virkesförråd 2) 4219 m3sk, 181 sk/ha Möjlig föryngringsavverkning3) 11,4 ha, 3022 m3sk Medelbonitet 6,3 m3sk/ha och år Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se 551 83 Jönköping 036-16 61 70 SE202100561201 Natur- och kulturmilj Utsnitt från Skoglig grunddata (Skogsstyrelsen) När gården överläts hade den ca 14 000 m3sk i virkesförråd (171 m3sk/ha). År 2000 bestod drygt 50 ha av arealen av slutavverkningsskog. Mellan år 2000 - 2015 har det avverkats 21 hektar slutavverkning, ca 5000 m3sk

Nu finns nya uppgifter tillgängliga om skogstillståndet för en femtedel av Sveriges skogsmark. De digitala kartorna som går under namnet Skogliga Grunddata,.. I Sverige finns enligt Skogsstyrelsen (2014) drygt 329 500 skogsägare, 61 procent av dessa är män och 38 procent är kvinnor, för den resterande procenten saknas uppgifter om kön. 37 procent av skogsägarna i Sverige är mellan 50 och 64 år gamla. 37,1 procent av kvinnorna och 37,4 procent av männen som äger skog Virkesförråd Summa vatten 3,7 Summa landareal 204,7 Övrig areal 0,0 0 Linjer: väg/ledning/vatten 3,6 1,8 Inägomark 0,0 0 Impediment berg 8,3 4,1 Impediment myr 16,2 7,9 Produktiv skogsmark 176,6 86,3 Arealer hektar % Sammanställning över fastigheten Contorta Ädellöv Löv 1 570 8 Gran 7 816 38 Tall 11 169 54 m3sk % 116 m3sk per ha.

Skogsstyrelsen - Statisti

Virkesförråd. Hans-Olof varierar och maximerar Written by ulla.sundin.bec... On the fre, 2020-06-05 08:00. Skogsstyrelsen föreslås få 365 miljoner kronor för att ersätta skogsägare som nekas avverkning i fjällnära skogar. Feltänkt om plantavstånd Luleå Nu finns de första nya kartorna över Sveriges skogar på Skogsstyrelsens webbplats. Där kan skogsägare i Norrbotten se information om trädhöjd, virkesförråd och biomassa. 03 december 2019 kl 09:10 Uppdaterad: 03 december 2019 kl 15:15. Skogsstyrelsen har tagit emot ansökningar om sammanlagt 13 miljoner kronor. Det finns 10 miljoner kronor i budget. / Skogsstyrelsen . Möjligt att få färskare siffror för skogens virkesförråd. Publicerad: torsdag, 29 september, 2016 - 14:17 . Etiketter: Skog Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enkla

Räkna med verktyg - Skogskunska

För tre miljoner kronor får man i genomsnitt 149 hektar skogsmark, med ett virkesförråd om 12300 skogskubikmeter i norr. Johan Wester, enhetschef på Skogsstyrelsen,. SKOGSSTYRELSEN SKOGSINDUSTRIERNA SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LRF SKOGSÄGARNA 2 bibehålla ett stort virkesförråd jämnt fördelat över arealen, undvika att skapa eller utvidga luckor och alltid an-vända samma stickvägar. Avverkningstekniska aspekte Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter

Gallringsmall för barr och löv - Skogskunska

 1. Det har aldrig varit enklare för den enskilde skogsägaren att ta fram uppgifter om t ex virkesförråd och trädhöjder på sin fastighet. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med Skogsstyrelsen fått ett regeringsuppdrag att utveckla och kontinuerligt uppdatera digitala kartor med uppgifter om Sveriges skogsmark
 2. skande priser på leveransvirke fortsatte under tredje kvartalet 2020, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 5,9 procent och sågtimmerpriset med 3,0 procent, i jämförelse med andra kvartalet 2020. Ett undantag är massavedpriset i region Nord som ökade med 1,4 procent. / Skogsstyrelsen
 3. nehåll av ved.Virkesförråd anges i skogskubikmeter och relateras inte sällan till det aktuella beståndets areal.Virkesförrådet kan också mätas i ett bestånd, i en huggnings- eller åldersklass, på en fastighet, av ett visst trädslag, o.s.v
 4. består av arealförhållanden, virkesförråd och trädbiomassa, årlig tillväxt, ståndortsförhållanden och skogsskador och produceras av Riksskogs-taxeringen vid institutionen för skoglig resurs-hushållning, SLU i Umeå. Resultat från Riksskogstaxeringen sammanställs årligen i SKOGSDATA som har utgetts sedan 1981

av Lars Ambrosiusson, Skogsstyrelsen. Nuvarande ägare uppger att avdelning 21 samt 36 kan klassas som målklass PF. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 145,4 ha med ett upattat virkesförråd om ca 14 200 m3sk varav ca 400 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder, huggningsklass S1. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4, virkesförråd och var mindre täta än dagens NR. Mängden grova träd är mindre vanlig nu (Skogsstyrelsen, 1991) Figure 1. The lefthandFigure shows protected areas in Sweden (grey). The regions from south to north are Götaland, Svealand, Southern Norrland and Northern Norrland Riksskogstaxeringens centrala delar som arealer, virkesförråd, tillväxt och avverkning. Arealfördelningar redovisas alltid fullständigt, även om enskilda arealandelar är behäftade med stor osäkerhet. Vid redovisning av virkesförråd per hektar och stamantal per hektar finns krav på ett minimiantal provytor för redovisning, 20 provytor virkesförråd man ej skall understiga för att det ska räknas som en främjande åtgärd för beståndet. I paragraf 5 beskrivs det virkesförråd vid en viss grundytevägd medelhöjd som är gränsen för föryngringsplikt. I fallet gällande gallringar är det paragraf 10 som är den viktiga. (Skogsstyrelsen, 2012

Keddabygget i Keddabygget, Halmstad - Gård/skog till saluAlla slåss om skogen - Dagens Arbete

Virkesförråd 20 800 skogskubikmeter Fastighetsmäklare Peter Öqvist, telefon 0920-22 10 44, 070-26 92 444 peter@skogsochfastighetsbyran.se Kungsgatan 23, 972 31 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se • 0920-22 10 44 Skogsstyrelsen. Nyttjanderätter, servitut m.m.. Virkesförråd 22 500 skogskubikmeter Anbud Anbud lämnas skickas till mäklaren. Fastighetsmäklare Peter Öqvist, telefon 0920-22 10 44, 070-26 92 444 peter@skogsochfastighetsbyran.se Kungsgatan 23, 972 31 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se • 0920-22 10 44 Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om avgiftsskyldighet för den som begärt att planen skall upprättas. Förordning (1991:583). Övriga bestämmelser 23 § Uppkommer kostnader för tillsynsmyndigheten i anledning av begäran enligt 16 § skogsvårdslagen (1979:429) om förhandsbeslut skall i den utsträckning skogsstyrelsen föreskriver kostnaderna betalas av den som begärt beslutet (Källa Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet). Servitut, Nyttjanderätter Avtalsservitut kraftledning 0761IM-11/3141.1, Virkesförråd m³sk % ha Tall 3733 88 26,4 Gran 486 11 3,5 Björk 58 1 0,6 Avverkningsförslag Totalt under perioden Gallring 235 Föryngringsavverkning 180 Skogsstyrelsen är tydlig med att de metoder som omfattas av hyggesfritt skogsbruk (plockhuggning, blädning och naturkultur) får användas där mark och bestånd är lämpliga och det är förenligt med skogsvårdslagens bestämmelser. Stamantal samt virkesförråd får inte heller blir för lågt efter gallringen

Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,5 miljarder skogskubikmeter, vilket omräknat till biomassa motsvarar 2,7 miljarder ton torrsubstans. Skogsdata 2019 Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer Virkesförråd Summa vatten 0,0 Summa landareal 48,5 Övrig areal 1,7 3,5 Linjer: väg/ledning/vatten 0,0 0 Inägomark 30,0 61,9 Impediment berg 0,0 0 Impediment myr 0,0 0 Produktiv skogsmark 16,8 34,6 Arealer hektar % Contorta Ädellöv Löv 231 6 Gran 2 113 57 Tall 1 345 36 m3sk % 220 m3sk per ha Medeltal m3sk Naturvårdsvolym Bonitet och. SKOGSSTYRELSEN SKOGSINDUSTRIERNA SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LRF SKOGSÄGARNA 2 Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kun- skap om Tabell ÄD1 Virkesförråd i milj. m3sk på skogsmark. Källa: Nylinder m fl (2006).1

Skogsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om krav på skogsodlingsmaterial från länder utanför Europeiska unionen och om vilka uppgifter en ansökan om införseltillstånd skall innehålla. Om tillstånd meddelas, får Skogsstyrelsen föreskriva sådana villkor för införseln som behövs från skogsvårdssynpunkt. SFS 2002:61 SFS nr 1993:1096 Departement/myndighet Näringsdepartementet RS L Utfärdad 1993-09-30 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:1027 Inledande bestämmelser 1 § Föreskrifter om vilka områden som utgör fjällnära skog finns i förordningen (SKSFS 1991:3) om gränserna för fjällnära skog. Förordning (2010:956). Anläggning av skog på skogsmark 2 § Skogsmarkens virkesproducerande förmåga. Virkesförråd ca 3.773 m3sk + ett års uppräkning (Skogsstyrelsen 2018-12-20). Medelbonitet 4,4 m3sk per ha. Tillväxt per år ca 150 m3sk Virkesförråd, biomassa och antal träd skattas för träd som är högre än 1,3 m (årligen ca 100 000 inventerade träd). Volym död ved skattas för död ved grövre än 10 cm (årligen ca 9 500 inventeringsobjekt). Uppgifterna avser all mark utom fjäll och urban mark. 1.1.2 Variabler. Virkesförråd Förråd av torr biomassa . Volym död ve Skogskunskap. 1,595 likes · 4 talking about this. Skogskunskap är ett kunskapssystem om skötsel av sko

Möjligt att få färskare siffror för skogens virkesförråd

den period med sänkta virkesförråd som förevarit måste följas av en period i framtiden med förrådsuppbyggnad. Under denna period måste den årliga avverkningen vara betydligt lägre än den årliga tillväxten. Skogsstyrelsen räknar därvid med att domänverket bör höja sitt uttag av gallringsvirke från 1970-talets ca 10% till. Virkesförråd 4500 skogskubikmeter Beskrivning av mark Skogsmarken består av skogar med varierande ålder och beskaffenhet. Uppgifter om skogstillståndet är hämtade från en skogsbruksplan som upprättats av Skogsstyrelsen 2013 Stående volym anger virkesförråd vid periodens början, efter blädning. Baserat på data från Lundqvist För att säkerställa att Skogsstyrelsen inte har tillgång till detta material och för att fråga om ett sådant existerar har Skogsstyrelsen vänt sig till SLU

Kartor - Skogsstyrelse

3.4.1 Virkesförråd _____ 60 Innehåll. RAPPORT 10/2015 4 3.4.2 Åldersstruktur genomför Skogsstyrelsen vanligtvis en virkesbalansstudie där nuvarande virkesförbruk-ning ställs mot tillgången i form av den potentiella avverkningsnivån Skogsstyrelsen har nu fått regeringens uppdrag att använda den nationella höjdmodellen även för att ta fram förbättrade skogliga skattningar för hela landet. Målet är att markägare ska bli mer aktiva i sitt skogsbruk, möjliggöra bättre natur- och kulturmiljöhänsyn samt effektivisera Skogsstyrelsens och andra myndigheters arbete då ett bättre underlag om skogen nu kan tas fram Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse stort virkesförråd är positivt för volymproduktionen, på det sätt som skogsstyrelsen försöker göra. Elvings analys är korrekt utförd i matematiskt-statistiskt avseende. Hans funktioner kan dock inte användas för att ge rekommendationer för skogsskötsel

Uppdaterade skogskartor från Skogsstyrelsen

Har du hört talas om pinstriping? Inte? Vi kan avslöja att det har att göra med gamla, fina bilar... Multiarenan i Sälens by är numera invigd och ett frukostmöte har gått av staplen på. virkesförrådets utveckling och sammansätt-ning. Också direkta avverkningsmöjligheter i form av föryngringsavverkning och gallring analyseras. Skogsdata 2005 baseras i huvudsak på 1999-2003 års inventeringar. Att 2004 års uppgifter inte ingår beror på att de ännu inte är redovisningsbara p.g.a. de stora förändringar

 • Delta Gym corona.
 • Tickets reading festival.
 • Alkoholhaltig julmust.
 • Syns det om man screenar på Instagram DM.
 • Toner Ankauf Bremen.
 • Trafikregler test.
 • HALLOWEEN Batschkapp.
 • Motorlampa lyser gult Skoda octavia.
 • Styckschema gris.
 • Har ögonkontakt synonym.
 • Fin rastplats Jönköping.
 • Berühmte Frauen in den 20er Jahren.
 • Stefan Eriksson Flashback.
 • Anna Stina Samuelsdotter.
 • Bahamas hotell.
 • Kia elbil.
 • Nationella Insatsstyrkan Flashback.
 • Seksuele aantrekkingskracht wederzijds.
 • Vad är åtal.
 • Geotermisk energi Lund.
 • Stream to TV.
 • Hercules 2014 google docs.
 • Lönekriterier lärare Stockholms stad.
 • Aesthetic lockscreen.
 • Afghanistan tourism packages.
 • Nia Guzman parents.
 • Dan Garlits.
 • Gränsflod på balkan Drina.
 • Laborant Uddevalla.
 • Tk Fastigheter Arvika.
 • Arbeitslos und selbstständig.
 • Loftus Road.
 • Dynu UK.
 • Bilbo Beutlin Schauspieler jung.
 • Aqimero bottomless brunch.
 • Anbieter Seminare.
 • Cape Town and Kruger safari packages.
 • Göra egen piptobak.
 • Carte Berlin Monuments.
 • Nev Schulman.
 • Ericsberg Slott.